Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van Carras Installatietechniek, Hagen 11, 9301 ZJ te Roden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04050647, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen onder nummer 03.32

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
1.    In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
    -    “de wederpartij”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van de Installateur aanbiedingen ontvangt of met de Installateur overeenkomsten sluit;
-    “Installateur”: de eenmanszaak Carras Installatietechniek en/of de eigenaar daarvan, de heer Herman Carras.

2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van de Installateur. In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten van de Installateur, met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

3.    De Installateur streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van overeenkomsten tussen de Installateur en de wederpartij aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de wederpartij bij de Installateur inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Verkoop-, leverings , en betalingsvoorwaarden kosteloos worden toegestuurd.

4.    Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5.    In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

6.    Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door de Installateur als het wettelijke adres van de wederpartij worden beschouwd voor het doen van verklaringen en/of mededelingen, totdat de wederpartij de Installateur schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2 – Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1.    Alle aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de wederpartij, tenzij in de aanbieding c.q. offerte uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht de Installateur niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

2.    De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van ondertekening van de offerte c.q. contract door de Installateur en de wederpartij, of op de dag van ontvangst door de Installateur van de door de wederpartij ondertekende offerte c.q. opdrachtbevestiging van de Installateur.

3.    Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet.

4.    Een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk kan mondeling tot stand komen.

5.    De Installateur is tevens bevoegd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten.

6.    Eenzijdige annulering zijdens de wederpartij is ongeldig, tenzij de Installateur zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.

7.    In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding c.q. offerte of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van de Installateur zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de Installateur gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.    Alle prijzen zijn steeds in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.    Voor berekening van meerwerk is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald.

Artikel 3 – Levertijd, levering, goedkeuring, risico en reclame

1.    De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.    Behoudens opzet of grove schuld door de Installateur kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd of diensten tot 60 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd of diensten wordt/worden overschreden met meer dan 60 dagen, dient de wederpartij de Installateur schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij de Installateur een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

3.    De Installateur is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd: de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door de Installateur in kennis gesteld.

4.    De wederpartij dient het werk en goederen direct na de levering op te nemen en te controleren.

5.    De wederpartij is verplicht bij geleverde goederen, het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de Installateur dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

6.    Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan de Installateur te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die de Installateur moet maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

7.    De wederpartij wordt geacht het werk te hebben goedgekeurd, indien hij onmiddellijk de Installateur na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering van het werk schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van eventuele tekortkomingen van de Installateur, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens de Installateur kan doen gelden.

8.    Gebreken, die het directe of indirecte gevolg zijn van:
    a.    door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem gemaakte opdrachten en aanwijzingen;
    b.    door gebreken in bouwstoffen en materialen, materieel of hulpmiddelen, die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven;
    c.    door de wederpartij zelf of anderen uitgevoerde werkzaamheden, die niet tot het werk of de werkzaamheden van de Installateur behoren;
    kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn.

9.    Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken het magazijn van de Installateur hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.

10.    Indien de wederpartij, niet of niet volledig de bij de Installateur in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is de Installateur gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 4 –Transportrisico

1.    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij is verstrekt, door de Installateur als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat de Installateur hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending kunnen slechts worden uitgevoerd voor zover zij redelijk zijn en mits de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2.    Het transport van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 5 – Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

1.    Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan de Installateur toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Installateur, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

2.    Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming en/of pand van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten is de Installateur behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

3.    De Installateur sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens waarvan de Installateur op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst bedienen.

Artikel 6 – Garantie

1.    Tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.

2.    Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij de Installateur te reclameren op grond van artikel 3.

Artikel 7 – Betalingscondities

1.    De betalingen van de door de Installateur geleverde goederen en werkzaamheden dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.    De Installateur is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

3.    De wederpartij kan zich jegens de Installateur niet beroepen op verrekening.

4.    Het factuurbedrag is te allen tijde onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is na het verstrijken van de in lid 1 vermelde termijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5.    Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de Installateur gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

6.    Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, met dien verstande dat geacht wordt dat eerst rente wordt voldaan en vervolgens de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.    Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door de Installateur gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door de Installateur aanvragen van faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

8.    Onverminderd het bepaalde in lid 4, is de wederpartij in geval van faillissement(saanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of ondercuratelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met de Installateur gesloten overeenkomsten nakomt.

9.    In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft de Installateur het recht om zonder rechtelijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de Installateurs recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1.    De door de Installateur geleverde zaken blijven eigendom van de Installateur totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de Installateur gesloten overeenkomsten is nagekomen:
    -    de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
    -    de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door de Installateur verrichte of te verrichten diensten;
    -    de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met de Installateur gesloten overeenkomst(en).

2.    Door de Installateur geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3.    Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is de Installateur gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan de Installateur verschuldigde.

4.    Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de Installateur hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

1.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Installateur is Nederlands recht van toepassing.

2.    Geschillen tussen de Installateur en de wederpartij zullen worden beslecht door de Burgerlijke Rechter te Assen.